سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

یا حَـــىُّ یا قـَــیُّــوم 

__________________________

توی دلـــم آتشے ست

آن سرش ناپیــدا !!

نہ میسوزاند تا کہ تمامم کند و ..

نہ گلستان میشود !


من مؤمنم بہ معجزه هایت ..

امــا

زود است

برای خــاکستر شدن ..

زود است برای من ..

زود است شاید

برای بنده شدن !!

...

" تمام" را میگذارم آخر ِ نامهربانے هایم

آخر ِ خلف ِ وعده هایم

و بـــاز منم و این بیراهہ ها

باز صراطت آنجا و من اینجا !!!

نہ بد میشوم

نہ خوب !!

نہ از یادم میروی

نہ از یادت میروم !!!

خـــدایــــا

این قصہ چــــــــــرا تمام نمیشود ؟!!

20

_________________________________

پ.ن:

شبیہ درختان ِ خانہ مان

شبیہ این شمعدانے ها ..

یکـــ جور مـــُــــــرده ام

کہ فقط دم ِ تــــــــو مرا زنده میکند

 


+ چهارشنبه 92/11/2 11:41 عصر نیـــاز | نظر

MeLoDiC